kontakt strona glowna
Kafelek POWIETRZE W KRAKOWIE
Kafelek ZDROWIE
Kafelek DOTACJE
DO WYMIANY PIECA
Kafelek DOPŁATY
DO OGRZEWANIA
Kafelek TERMOMODERNIZACJA
Kafelek NIE ZWLEKAJ,
WYMIEŃ PIEC
Kafelek DO POBRANIA
Kafelek NAJCZĘŚCIEJ
ZADAWANE PYTANIA

Najczęściej zadawane pytania

?
Czy dotacja jest przyznawana tylko osobom o niskich dochodach?

Nie, dotację dostają osoby posiadające piec węglowy i chcące zamienić go na inne ekologiczne ogrzewanie.

?
Na jaką kwotę dotacji z UM mogę liczyć?

Dotacja przyznawana jest w zależności od mocy nowozainstalowanego źródła i wynosi 900 zł do każdego kW mocy.


?
Czy dostanę całą kwotę dotacji – tzn. „moc x 900zł”?

Beneficjent otrzyma tyle, na ile przedstawi rachunki, do wysokości kwoty maksymalnej tj. „moc x 900zł”.

?
Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze z dotacji?

Przyznaną kwotę dotacji można wykorzystać na: likwidację starego źródła, dostosowanie, modernizację lub budowę wewnętrznej instalacji c.o. icwu, ewentualne prace przygotowawcze w obrębie komina (np. wkład kominowy) oraz zakup i montaż nowego źródła


?
Czy osoby, które zlikwidowały już paleniska węglowe i chcą wymieniać je na inny nośnik mogą ubiegać się o dotację?

O dotację ubiegać się mogą tylko te osoby, które posiadają palenisko węglowe i jest ono głównym źródłem ciepła i/lub ciepłej wody użytkowej w budynku.

?
Kto może się ubiegać o dotację na wymianę paleniska w budynku?

O dotację ubiegać się może osoba posiadająca tytuł prany do nieruchomości tzn. właściciel- na podstawie księgi wieczystej, najemca- umowy najmu oraz zgody właściciela lub inny tytuł prawny do nieruchomości


?
Czy właściciel może powołać pełnomocnika, który będzie go reprezentował w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji?

Tak. Pełnomocnik musi posiadać pełnomocnictwo od właściciela, w którym właściciel określi zakres czynności do jakich pełnomocnik otrzymuje pełnomocnictwo

?
Kiedy i w jaki sposób dowiem się czy zostały przyznane mi środki z dotacji z UM?

Urząd Miasta publikuje listę wniosków rozpatrzonych na stronie www.bip.krakow.pl . Wnioski rozpatrywane są miesiącami wg. daty złożenia. Decyzja o rozpatrzeniu wniosku znana jest w terminie 60 dni od końca miesiąca, w którym wniosek został złożony.


?
Do kiedy trzeba zakończyć realizacje przedsięwzięcia?

Do 15 listopada 2014 – jeżeli wniosek jest składany w tym roku.

?
Kto powinien wystąpić z wnioskiem o dotację jeśli nieruchomość jest własnością kilku osób?

Jeśli budynek stanowi współwłasność, wówczas o dotację występuje jeden ze współwłaścicieli, natomiast pozostali (50%+1) wyrażają pisemną zgodę na przeprowadzenie inwestycji.


?
Czy wnioski z poprzedniego roku które nie otrzymały dotacji przechodzą na następny rok?

Nie. Ponieważ co roku zmianie ulegają formularze wniosków oraz załączniki, wniosek należy złożyć na obowiązującym na dany rok formularzu.

?
Czy wnioskodawca może wykonać samodzielnie inwestycje tzw. „systemem gospodarczym”

Tak, przedstawia wówczas do rozliczenia rachunki za zakup urządzeń i materiałów.


?
Kto może wykonać obliczenia potwierdzające dobór mocy kotła w przypadku kotłów powyżej 20 kW (jest to jeden z wymaganych załączników do wniosku)?

Obliczenia takie mogą być wykonane przez projektanta, audytora energetycznego lub instalatora.

?
Kiedy następuje zwrot poniesionych kosztów na konto inwestora?

Zwrot kosztów następuje w terminie do 60 dni od prawidłowego rozliczenia dotacji w UM.


?
Czy prowadzone są dopłaty do rachunków z tytułu zwiększonych kosztów ogrzewania?

Tak, Program Osłonowy prowadzony jest przez MOPS. Dopłata uzależniona jest od dochodów przypadających na każdą osobę mieszkającą w gospodarstwie domowym. Przyznawana jest raz do roku, a jej wysokość każdorazowo obliczana jest przez pracowników MOPS.

?
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku? (spis załączników podany jest we wniosku)?

- kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości- księga wieczysta, umowa najmu itd.,
- zgoda pozostałych współwłaścicieli- jeśli jest więcej niż jeden właściciel
- zaświadczenie od dostawcy mediów o możliwości zawarcia umowy (w przypadku MPEC – warunki przyłączenia, ogrzewanie elektryczne- warunki przyłączenia, ogrzewanie gazowe- zaświadczenie o możliwości dostarczania gazu do obiektu)
- obliczenia potwierdzające dobór mocy kotła- dla obiektów powyżej 20 kW
- pełnomocnictwo- jeśli wnioskodawca nie występuje samodzielnie
- opłata za pełnomocnictwo- jeśli pełnomocnik nie jest w pierwszej linii pokrewieństwa z wnioskodawcą


?
Czy do wniosku można dołączyć wydruk księgi wieczystej ze strony internetowej?

Tak.

?
Kiedy można przystąpić do prac związanych z demontażem starego źródła?

Po podpisaniu umowy dotacji.


?
Czy mogę ubiegać się o dotację, jeżeli już wykonałem zamianę ogrzewania z węglowego na proekologiczne?

Niestety nie – nie ma możliwości otrzymania dotacji na już zrealizowane zadanie. Najpierw należy złożyć wniosek, a następnie – po podpisaniu umowy o dotację można przystąpić do wymiany ogrzewania.

?
Czy mogę przed podpisaniem umowy o dotację już kupować części urządzenia do nowego ogrzewania?

Nie, ponieważ przy rozliczeniu dotacji uwzględniane będą tylko te faktury/rachunki, których data wystawienie nie jest wcześniejsza niż data podpisania umowy o dotację.
Ważne jest także to, aby rachunki/faktury były wystawione na wnioskodawcę.


?
Czy jeżeli mam wkłady elektryczne w piecach kaflowych to mogę ubiegać się o dotację na zmianę ogrzewania?

Nie – ponieważ ogrzewanie elektryczne jest ogrzewaniem proekologicznym.

?
Czy można będzie ogrzewać budynki kotłem na ekogroszek lub pelety?

Nie – od września 2018 roku nie będzie można wykorzystywać żadnych paliw stałych do celów grzewczych.


Krakowski Alarm Smogowy Projekt dofinansowany ze środków WFOSiGW w Krakowie
Copyright 2014 Krakowski Alarm Smogowy Facebook Projekt zrealizowany przez: Agencja Reklamowa Poprostu